Algemene Voorwaarden Levering Miljuschka Publishing B.V.

Versie: 1.0

Geldig vanaf: 5 augustus 2022

1. Algemeen

1. Dit zijn de Algemene Voorwaarden voor overeenkomsten tot levering van het Magazine, zowel voor Abonnementen als voor Individuele Nummers, en Producten uitgegeven en/of verkocht door Miljuschka Publishing. Miljuschka Publishing is de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden in de zin van art. 6:231 sub b BW.

2. Miljuschka Publishing is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te (3871 KM) Hoevelaken aan het adres Hogebrinkerweg 15 A-1 hoog. Miljuschka Publishing is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 81163428.

3. Voor vragen over deze Algemene Voorwaarden of andere zaken die betrekking hebben op Abonnementen, het Magazine of de Producten verzoeken wij u contact op te nemen met ons via klantenservice@miljuschka.nl.

2. Definities

Voor deze Algemene Voorwaarden wordt aan onderstaande termen, indien met hoofdletters geschreven, de daaraan gekoppelde definitie gegeven:

Abonnees: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een overeenkomst voor het afnemen van een Abonnement met Miljuschka Publishing aangaat;

Abonnement: de overeenkomst voor de periodieke levering van Magazine of andere publicaties uitgegeven door Miljuschka Publishing;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Indicatieve Leverdatum: de datum waarop Miljuschka Publishing verwacht het Magazine (Abonnement of Individuele Nummers) of Producten te kunnen leveren;

Individuele Nummers: individuele edities van het Magazine of andere publicaties uitgegeven door Miljuschka Publishing;

Koper: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een overeenkomst met Miljuschka Publishing aangaat voor het leveren van één of meerdere Individuele Nummers (anders dan middels een Abonnement) of van één of meerdere Producten;

Magazine: het periodiek verschijnende tijdschrift “Miljuschka”, uitgegeven door Miljuschka Publishing;

Miljuschka Publishing: Miljuschka Publishing B.V., alsmede de overige andere aan het concern Kersenbloesem B.V. verbonden dochter- en zustervennootschappen;

Producten: alle producten, anders dan het Magazine, welke direct door Miljuschka Publishing ter verkoop worden aangeboden, al dan niet via de Website. Hieronder dient onder meer te worden verstaan de door Miljuschka Publishing verkochte (kook)boeken;

Website: de website vindbaar onder de domeinnamen www.miljuschka.com, www.miljuschka.nl en shopmiljuschka20.kinsta.cloud inclusief alle op die domeinen vindbare subpagina’s.

3. Toepasselijkheid

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op:

a) Elke overeenkomst voor de verkoop van Abonnementen door Miljuschka Publishing via de Website of andere door Miljuschka Publishing (of de aan haar gelieerde vennootschappen) beheerde verkoopkanalen;

b) Elke overeenkomst voor de verkoop van Individuele Nummers of Producten door Miljuschka Publishing via de Website of andere door Miljuschka Publishing (of de aan haar gelieerde vennootschappen) beheerde verkoopkanalen;

c) De levering van Magazines en Producten op grond van de onder a en b omschreven overeenkomsten.

2. De Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan het afsluiten van de overeenkomst conform de wet aan de Abonnee/Koper ter beschikking gesteld.

4. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

1. Miljuschka Publishing behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen, zonder dat de Abonnee/Koper daaruit enig recht van ontbinding verkrijgt.

2. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van kracht voor overeenkomsten afgesloten vanaf het moment van publicatie van de aangepaste Algemene Voorwaarden op de Website.

3. Abonnees worden per e-mail op de hoogte gesteld van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

4. Indien de Abonnee een natuurlijk persoon is die handelt in de hoedanigheid van consument heeft hij het recht om niet akkoord te gaan met gewijzigde Algemene Voorwaarden voor zover deze in zijn nadeel zijn. In dat geval ontstaat er geen mogelijkheid tot ontbinding van de overeenkomst, maar blijven de eerdere (ongewijzigde) Algemene Voorwaarden op de overeenkomst van kracht. Indien de Abonnee/Koper niet akkoord gaat met de wijziging dient hij Miljuschka Publishing binnen vier weken na de kennisgeving van de nieuwe Algemene Voorwaarden op de hoogte te stellen middels een e-mail naar klantenservice@miljuschka.nl.

5. Afsluiting en uitvoering Abonnement

1. Een Abonnement kan worden aangevraagd middels:

a) een verzoek daartoe via de Website;

b) een verzoek om een Abonnement per e-mail of post;

c) het invullen van een aanvraagkaart uit het Magazine;

d) op verzoek tijdens een beurs of ander evenement waar vertegenwoordigers van Miljuschka Publishing aanwezig zijn, waarbij de vertegenwoordiger de gegevens van de Abonnee noteert.

2. Het Abonnement wordt afgesloten, en de betreffende overeenkomst ontstaat, wanneer Miljuschka Publishing een aanvraag voor een Abonnement accepteert door een schriftelijke bevestiging van het Abonnement aan de Abonnee te verzenden.

3. Het Abonnement omvat de levering van drie Magazines per jaar.

4. Miljuschka Publishing behoudt zich het recht voor om haar abonnementstarieven van tijd tot tijd aan te passen. Abonnees worden telkens tijdig op de hoogte gesteld van een geraamde verandering in prijs.

6. Verlenging en opzegging

1. De overeenkomst voor het Abonnement wordt afgesloten voor een periode van één (1) jaar, bestaande uit drie (3) Magazines, zonder dat tussentijdse opzegging door de Abonnee mogelijk is.

2. Na verloop van het eerste jaar wordt het Abonnement telkens automatisch verlengd voor onbepaalde tijd. Het Abonnement kan dan te allen tijde schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.

3. Opzeggingen kunnen worden doorgegeven via het instellingenmenu in het gebruikersaccount of via het daartoe bestemde [formulier] op de Website. Opzeggingen kunnen ook per e-mail aan klantenservice@miljuschka.nl worden verricht, onder vermelding van de naam en het e-mailadres van de Abonnee waarmee de oorspronkelijke aanmelding is verricht.

7. Tarieven en Betaling

1. De op de Website aangegeven tarieven zijn inclusief BTW en gelden slechts voor Abonnees/Kopers in Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Zowel voor het Abonnement als voor de verkoop van Individuele Nummers en Producten geldt dat betaling voorafgaand aan de levering dient te geschieden. Miljuschka Publishing is gerechtigd om haar verplichting tot levering op te schorten conform art. 6:52 BW totdat de Abonnee/Koper het onder de overeenkomst verschuldigde bedrag heeft betaald. Betaling voor zowel het Abonnement als Individuele Nummers/Producten geschiedt per iDeal-overboeking of (waar van toepassing) automatische incasso.

3. De Abonnee verleent aan Miljuschka Publishing een machtiging om het abonnementsgeld via automatische incasso van diens rekening af te schrijven met ingang van het tweede jaar van het Abonnement. Bij tijdige opzegging wordt door Miljuschka Publishing geen gebruik van de automatische incasso gemaakt; eventueel vooruit betaald abonnementsgeld wordt binnen 14 dagen teruggeboekt naar de Abonnee.

8. Individuele Nummers en Producten

1. Bij de verkoop van Individuele Nummers en andere Producten via de Website wordt een overeenkomst afgesloten op het moment dat het aanbod van Koper voor het kopen van het Magazine/Product wordt aanvaard door Miljuschka Publishing.

2. Indien de overeenkomst via elektronische weg tot stand komt ontvangt de Koper een bevestiging van de bestelling per e-mail.

9. Eigendomsvoorbehoud

Alle Magazines en Producten blijven volledig en onverdeeld eigendom van Miljuschka Publishing tot door Abonnee/Koper aan de gehele betalingsverplichting voor het betreffende Magazine of Product is voldaan.

10. Bezorging

Voor de bezorging van het Magazine en Producten werkt Miljuschka Publishing samen met zorgvuldig gekozen bezorgpartners.

1. Het Magazine of Product wordt bezorgd op het door Abonnee/Koper opgegeven adres. Adreswijzigingen dienen uiterlijk vier (4) weken voor de Indicatieve Leverdatum aan Miljuschka Publishing te worden doorgegeven. Miljuschka Publishing is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van onjuiste door Abonnee/Koper verstrekte adresgegevens.

2. Het kan voorkomen dat Magazines niet op tijd worden bezorgd. Miljuschka Publishing is, behoudens grove schuld of bewuste roekeloosheid, niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan als gevolg van het overschrijden van de Indicatieve Leverdatum. Indien u een verwacht Magazine niet binnen 14 dagen na de Indicatieve Leverdatum heeft ontvangen verzoeken wij u contact op te nemen met klantenservice@miljuschka.nl.

11. Herroepingsrecht

In bepaalde gevallen heeft de Abonnee/Koper het wettelijke recht om de overeenkomst met Miljuschka binnen veertien (14) dagen na het afsluiten, zonder opgave van redenen, te herroepen (ook bekend als ‘bedenktijd’).

1. Het herroepingsrecht geldt uitsluitend voor Abonnementen (dus niet voor verkochte Individuele Nummers). Indien de Abonnee reeds een Magazine heeft ontvangen wordt de verkoopprijs van het ontvangen Magazine als waardevermindering beschouwd en in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag. Bij herroeping van een overeenkomst voor een Abonnement betaalt Miljuschka Publishing binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de herroeping retour.

2. Tevens geldt het herroepingsrecht voor Producten, met uitzondering van:

a. op maat gemaakte Producten;

b. bederfelijke Producten;

c. audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Bovendien is het herroepingsrecht uitsluitend van toepassing op overeenkomsten die op afstand tot stand komen, zoals via de Website, tussen Miljuschka Publishing en een Abonnee die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

3. De Koper kan gebruik maken van het herroepingsrecht door een e-mail te sturen naar klantenservice@miljuschka.nl, onder vermelding van de naam en het e-mailadres of telefoonnummer van de Abonnee/Koper.

4. Nadat de overeenkomst is herroepen dient de Koper binnen veertien (14) dagen het bestelde Product retour te zenden naar het postadres van Miljuschka Publishing (zie art. 1.2, hierboven). De kosten voor retourzending komen voor rekening van de Abonnee.

5. Miljuschka Publishing betaalt binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het Product (of nadat de Koper heeft aangetoond het Product retour te hebben verzonden) de koopprijs terug. Miljuschka Publishing behoudt zich het recht voor om eventuele waardeverminderingen, bijvoorbeeld als gevolg van schade of gebruikssporen, in te houden op het terug te betalen bedrag.

12. Non-conformiteit

Wanneer een Magazine of Product niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen zal Miljuschka Publishing, indien de Abonnee/Koper bewijs van de non-conformiteit levert (bijvoorbeeld via foto’s), op verzoek een vervangend Magazine/Product leveren. Verzoeken voor een vervangend product dienen per e-mail aan klantenservice@miljuschka.nl worden ingediend.

13. Aansprakelijkheid

1. Miljuschka Publishing is slechts aansprakelijk voor schade die aan haar toerekenbaar is of indien deze schade op grond van de wet voor haar risico komt. Miljuschka Publishing is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het gebruik door Abonnee of Koper van enig door Miljuschka Publishing geleverd Magazine/Product of Abonnement, tenzij Miljuschka Publishing aansprakelijk is conform het bepaalde inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in art. 6:185 e.v. BW, of indien er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Miljuschka Publishing. Aansprakelijkheid voor indirecte schade en gevolgschade is uitgesloten.

2. Indien er, conform het bepaalde in het eerste lid, aansprakelijkheid ontstaat voor Miljuschka Publishing is deze aansprakelijkheid beperkt tot de daadwerkelijk door Abonnee/Koper geleden en door de verzekering van Miljuschka Publishing uitgekeerde schade. Bij uitblijven van uitkering door de verzekering van Miljuschka Publishing is de aansprakelijkheid beperkt tot viermaal het factuurbedrag dat voor de bestelling waarmee de schade verband houdt is betaald.

3. Schade dient binnen veertien (14) dagen nadat de Koper/Abonnee ermee bekend raakt schriftelijk aan Miljuschka Publishing medegedeeld te worden. Miljuschka Publishing is niet aansprakelijk voor schade die na deze termijn wordt gemeld.

4. Miljuschka Publishing is niet aansprakelijk voor enige schade die later dan zes maanden na de ontvangst van het Magazine of Product intreedt.

14. Privacy

Miljuschka Publishing gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door of in opdracht van Miljuschka Publishing, zie onze [Privacyverklaring].

15. Overig

1. Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn, blijven alle overige bepalingen onverminderd van kracht.

2. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op elke overeenkomst tussen Miljuschka Publishing en Abonnees/Kopers.