Algemene actievoorwaarden kerstdiner

DEZE WINACTIE IS GESLOTEN

Met het aankomende Miljuschka Magazine zijn we helemaal klaar voor de feestdagen! Zeker wanneer jij Miljuschka’s ultieme kerstdiner wint.

Maak kans!
Iedereen die vanaf nu (04-10-2023) een abonnement afsluit, maakt kans op de prijs. Zowel de abonnees die net lid zijn geworden als die al eerder lid werden. Wat je precies wint? Een prachtige feestelijke serviesset voor 8 personen en kerstdecoratie van Rivera Maison en een tafel vol heerlijk eten van de Lindenhoff.

Algemene actievoorwaarden 

 1. Toepasselijkheid 

1.1 Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op het door Miljuschka Publishing B.V. georganiseerde promotionele kansspel “Winactie Kerstdiner” (hierna de “Actie”). Deze Algemene Actievoorwaarden worden hierna aangeduid als “Actievoorwaarden”. 

1.2 Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de Actievoorwaarden. 

 1. Actie 

2.1 De Actie wordt georganiseerd door: Miljuschka Publishing B.V., kantoorhoudende te (3871KM) Hoevelaken aan het adres Hogebrinkerweg 15A-1 hoog. 

2.2 De Actie dient ter promotie van Miljuschka en het Miljuschka Magazine.  

2.3 De Actie loopt van 4 oktober 2023 tot en met 12 november 2023. 

 1. Deelname 

3.1 Deelname aan de Actie is alleen mogelijk bij aanschaf van een Miljuschka Magazine abonnement vanaf oktober 2023. Voor deelname aan de Actie dienen deelnemers bij bestelling via het bestelformulier op shop.miljuschka.nl aan te geven dat zij wensen deel te nemen aan de Actie. De bestelling en akkoord op de actie dient voor 13 november 2023 ingestuurd te zijn.  

3.2 Deelname is alleen mogelijk indien de deelnemer minimaal 18 jaar oud is. Bij de aanmelding voor de Actie of vóór het uitreiken van een prijs kan om opgave van de geboortedatum van de deelnemer of om een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden verzocht. 

3.3 Slechts één deelname per bestelling is toegestaan. Om voor een prijs in aanmerking te komen dient de deelnemer: (a) een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland te hebben; (b) een geldig e-mailadres op te geven; (c) correcte NAW-gegevens op te geven. 

 1. Bepaling van de winnaars 

De winnaars zullen binnen zeven dagen na deelname op onpartijdige wijze worden aangewezen, bijvoorbeeld door een computerprogramma of door een onafhankelijke medewerker van Miljuschka Publishing B.V. Uit alle deelnemers aan de Actie zullen op deze wijze 1 winnaar worden aangewezen.  

 1. Bekendmaking winnaars 

5.1 De winnaars ontvangen na 13 november 2023 een persoonlijk email waarin bekend wordt gemaakt dat ze mogen deelnemen aan het kerstdiner met Miljuschka. 

5.2 Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. 

 1. Prijzen 

6.1 De winnaar kan de boodschappen voor een exclusief kerstdiner en de accessoires voor een mooi gedekte tafel thuis winnen. Het kerstdiner bestaat uit boodschappen naar keuze bij Lindenhoff en alle accessoires voor een volledig opgemaakt kersttafel van Rivièra Maison. De geldwaarde van deze prijs, bedraagt circa €3500,-.  

6.2 Deelname aan de actie is kosteloos (onverminderd de verplichting het Miljuschka Magazine en/of Miljuschka Magazine Abonnement aan te schaffen).  

 1. Kansspelbelasting 

Indien over de gewonnen prijs kansspelbelasting dient te worden afgedragen zal de verschuldigde kansspelbelasting worden voldaan door Miljuschka Publishing B.V. De kansspelbelasting zal niet in rekening worden gebracht bij de deelnemer/winnaar. 

 1. Medewerking deelnemers 

Prijswinnaars zullen, indien daartoe verzocht, hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten verband houdend met de Actie zoals foto- of filmopnamen en interviews. Bij deelname en aanvaarding van de prijs stemt de deelnemer aan de Actie ermee in dat Miljuschka Publishing B.V. deze foto- of filmopnamen en interviews openbaar maakt en/of verveelvoudigt op de door Miljuschka Publishing B.V. gewenste wijze en via de door Miljuschka Publishing B.V. gewenste (sociale) mediakanalen. Deelnemer stemt tevens in met een vermelding als prijswinnaar op de social media van Miljuschka (inclusief een ‘tag’ van zijn/haar social media-account(s)). Miljuschka Publishing B.V. is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de deelnemer(s)/winnaar(s). 

 1. Uitsluiting deelname 

9.1 Na het winnen van een prijs in een Actie van Miljuschka Publishing B.V. is de winnaar vervolgens gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf de dag van bekendmaking van de gewonnen prijs, uitgesloten van deelname aan nieuwe Acties van Miljuschka Publishing B.V. waarbij prijzen kunnen worden gewonnen. 

9.2 Medewerkers van Miljuschka Publishing B.V. en daaraan gelieerde ondernemingen en medewerkers van partners van de betreffende Actie zijn uitgesloten van deelname. 

9.3 Miljuschka Publishing B.V. behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deelnemers uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer zij niet voldoen aan de Actievoorwaarden. 

 1. Privacy 

10.1 Alle persoonsgegevens die in het kader van de Actie van deelnemers worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer zich er tevens mee akkoord te zijn dat zijn of haar gegevens aan eventuele partners van de Actie ter beschikking worden gesteld, voor zover dit noodzakelijk is om de uitslag te bepalen of de deelname aan de workshop te kunnen bewerkstelligen. De deelnemer heeft op elk moment het recht om inzage te verkrijgen in zijn persoonsgegevens en zijn persoonsgegevens te corrigeren, een uitdraai van zijn gegevens in gangbare vorm te verkrijgen, te verzoeken dat zijn of haar gegevens uit de database worden verwijderd of de verwerking van zijn gegevens wordt beperkt, of bezwaar te maken tegen de verwerking.  

10.2 Persoonsgegevens worden gebruikt om een prijswinnaar te kunnen kiezen, met prijswinnaars te communiceren over de Actie, alsmede om de winnaar bekend te maken via de wekelijkse digitale nieuwsbrief. De grondslag van deze verwerking is dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de deelnemer.                           

10.3 Persoonsgegevens kunnen voorts worden gebruikt voor publicitaire doeleinden zoals omschreven in art. 8 van deze Actievoorwaarden. De grondslag voor deze verwerking is een gerechtvaardigd belang van Miljuschka Publishing B.V. dat zorgvuldig is afgewogen tegen mogelijk tegenstrijdige privacybelangen van de betrokkene.                         

 1. Aansprakelijkheid 

Behalve in geval van opzet of grove schuld is Miljuschka Publishing B.V. niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer als gevolg van deelname aan de Actie, waaronder maar niet beperkt tot schade als gevolg van: 

 • het niet kunnen deelnemen aan de Actie; 
 • uitsluiting van deelname of diskwalificatie; 
 • gebreken aan de prijs; 
 • te late ontvangst van de prijs; 
 • geringe afwijkingen in de ontvangen prijs ten opzichte van de gepubliceerde prijs; 
 • beschadiging of vermissing van de prijs tijdens verzending; 
 • het niet gebruik kunnen maken van de prijs. 

12. Wijzigingen 

12.1 Miljuschka Publishing B.V. heeft het recht om deze Actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen van deze voorwaarden worden op de website van Miljuschka Magazine (www.miljuschka.nl) bekendgemaakt.  

12.2 Miljuschka Publishing B.V. behoudt zich het recht voor om Actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de gecommuniceerde, prijzen, Actieperiode en/of aanvullende Actievoorwaarden te wijzigen. 

 1. Klachten 

13.1 Klachten over een Actie of een gewonnen prijs kunnen worden gericht aan: Miljuschka Publishing B.V. Hogebrinkerweg 15 A 1 hoog, 3871 KM Hoevelaken. 

13.2 Miljuschka Publishing B.V. zal binnen 30 dagen reageren op een ingediende klacht. 

 1. Slot 

14.1 Indien de Actie gekwalificeerd kan worden als een promotioneel kansspel in de zin van de Gedragscode Promotionele Kansspelen wordt de Actie georganiseerd in overeenstemming met deze Gedragscode.  

14.2 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. 

14.3 In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien beslist Miljuschka Publishing B.V. 

14.4 Deze Actievoorwaarden zijn onder voorbehoud van druk-, type- en zetfouten.  

September 2023